Skip to content

The project developed from 2020 onward is protected by BONO and international copyright laws.

 

GONG TEPPE 2019 – in progress, is the working title for a craftwork, installation, and potential for audible recordings and/or performance on difficult feelings of anxiety, shelter, invisible labor, ritual and the sacred, to bring out the realities people endure often hidden by decoration of ideas or idealism. The color palette, texture and pattern of the textile gong affords significance to meaning. Teppe meaning a warm covering in Norwegian, as references the infamous Göbekli Tepe.

 

The artwork is deprived of being an actual carpet or gong, and is instead made as an installation and possible artwork evoking difficult themes and comforting traditions. Gongs typically used to clear the air in spiritual practices, since Eastern religions of Shinto in Japan, and Buddhism and other ritual spaces became culturally appropriated during our technocratic times. The Sacred, both in the home and public space, is examined while critically looking at ways cultures are exotified. The colloquialism of ‘sweeping things under the rug’ is intended to stir conversation on cleaning, order, ritual, domestic labor, and abuse. Textiles typically comfort by warming the feet, the body, decorate the home, these elements of comfort carry connotations confronted in the final artwork installed with audios of people telling stories of their lives and the possible performance of beating the-dust-out-of the rug.

 

Labor practices in textiles, spiritual rituals, cleaning and care, comes to the scrutiny of violence behind closed door. The spaces of public and private are confronted by notions of comfort, warmth, tradition, and the vulnerabilities migrating bodies are often exposed to. The craftwork-creation of the art offers a community the opportunity to share labor with conversation and tea sharing.

 

The performance aspects have not yet been decided, and could involved sound wired into Gong-Teppe to have audio of people telling stories of their domestic abuse or involve a performance with a broom, tree branch, stones, sticks. Recorded performance or virtual object making of this sculpture is proposed for the enduring quality video has where shipping costs are not feasible.

 

Expanding upon themes of domestic violence, survival, ritual, exoticism, and life processes, the Gong Teppe aspect affords the possibility to be curated with drawings, paintings, sketches of seeds and poisonous plants proposed to be completed on kraft paper, typically used in building projects, mounted in the exhibition space. These visual artworks can be curated into the exhibition with the Gong Teppe to consider origins, manipulations, toxicity, health. The potentially problematic biological metaphors root ideological perspectives into something existing in reality as well as being manipulated by humanity, as almost-nothing in nature remains untouched. This does not make the altered seed or discernment between poisonous and safe forms black and white, but quite the opposite: the work aims to open up falsely dichotomous ways of thinking while continuing to expand understandings of nuance in difference. Material selections are considered as sites of choice, adding meaning to the work.

 

Gong Teppe Proposal

 

 

Norsk: GONG TEPPE, 2019 – i gang, Gong Teppe er arbeidstittelen på et håndverk, installasjon og potensiell forestilling om vanskelige følelser av angst, ly, usynlig arbeid, ritualer og det hellige, for å få frem de virkelighetene folk tåler ofte skjult av dekorasjoner av ideer eller idealisme. Fargepaletten, teksturen og mønsteret til tekstilgongen gir betydning for mening. Teppe betyr et varmt dekke på norsk, som refererer til den beryktede Göbekli Tepe. Tekstilen er fratatt å være et egentlig teppe eller gong, og er i stedet laget som en installasjon og mulig kunstverk som fremkaller vanskelige temaer og trøstende tradisjoner. Gongs brukes vanligvis til å rense luften i åndelig praksis, siden østlige religioner i Shinto i Japan, Buddhisme og andre rituelle rom ble kulturelt tilegnet i vår teknokratiske tid. Det hellige, både i hjemmet og det offentlige rom, undersøkes mens man kritisk ser på måter kulturer eksotifiseres på. Samtalen med å “feie ting under teppet” er ment å vekke samtaler om rengjøring, orden, ritualer, husarbeid og overgrep. Tekstiler trøster vanligvis ved å varme føttene, kroppen, dekorere hjemmet, disse komfortelementene bærer konnotasjoner konfrontert i det endelige kunstverket installert med lyd av mennesker som forteller historier om livet deres og den mulige ytelsen til å slå støvet ut av teppe. Arbeidspraksis innen tekstiler, åndelige ritualer, rengjøring og stell, kommer til gransking av vold bak lukkede dører. Det offentliges og det privates rom blir konfrontert med forestillinger om komfort, varme, tradisjon og sårbarhetene som migrerende kropper ofte utsettes for. Den håndverksmessige skapelsen av kunsten gir et fellesskap muligheten til å dele arbeidskraft med samtale og tedeling. Ytelsesaspektene er ennå ikke bestemt, som kost, tregren, steiner, pinner. Innspilt ytelse er foreslått for varig kvalitet video har der fraktkostnader ikke er gjennomførbare. Gong Teppe-aspektet utvider seg til temaer som vold i hjemmet, overlevelse, ritualer, eksotisme og livsprosesser, og gir muligheten til å bli kuratert med tegninger, malerier, skisser av frø og giftige planter som foreslås ferdigstilt på kraftpapir, vanligvis brukt i bygg. prosjekter, montert i utstillingsrommet. Kuratert inn i utstillingen med Gong Teppe for å vurdere opprinnelse, manipulasjoner, toksisitet, helse. De potensielt problematiske biologiske metaforene roter ideologiske perspektiver inn i noe som eksisterer i virkeligheten i tillegg til å bli manipulert av menneskeheten, ettersom nesten ingenting i naturen forblir urørt. Dette gjør ikke det endrede kimen eller dømmekraften mellom giftige og trygge former svart og hvit, men snarere tvert imot: verket tar sikte på å åpne opp for falskt dikotomiske måter å tenke på samtidig som det fortsetter å utvide forståelsen av nyanser i forskjeller. Materialvalg betraktes som valgsteder, noe som gir mening til arbeidet.

 

History of works by year. / Kunstprojsket histori av år: https://mariamman.net/info

Sketches on the concepts. / Bilder om det kunst konsept. 23kilos av nederlandsk ull.

Contact mariammanart@icloud.com

 

error: Contact artist for permissions.